หลักสูตรยอดนิยม ดูเพิ่มเติม


หมวดหมู่

...
หมวดหมู่
ดูเพิ่มเติม
...

“หลักการและแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาวะ”

สร้างความเข้าใจแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพในการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ ทั้งการขับเคลื่อนงานเชิงประเด็น เชิงพื้นที่ และเชิงกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งการประยุกต์ใช้แนวคิดปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพ (Social Determinant of Health) ในการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านสุขภาวะ และการออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสมตามกรอบออตตาวา ชาร์เตอร์ (Ottawa Charter)

“การบริหารโครงการสุขภาวะ”

การบริหารโครงการ หรือ Project Management เป็นทักษะพื้นฐานสำคัญสำหรับนักสร้างเสริมสุขภาพ ที่ต้องเข้าใจกระบวนการทำงาน ทั้งต้นน้ำ (ก่อนเริ่มดำเนินการ) กลางน้ำ (ระหว่างดำเนินการ) และปลายน้ำ (หลังดำเนินการ) เพื่อสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ วางแผนงาน ออกแบบกิจกรรม กำหนดผลลัพธ์ ตลอดจนวิธีการติดตามและประเมินผล อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรอบรม

พื้นที่ให้เช่า ดูเพิ่มเติม

คลังความรู้ ดูเพิ่มเติม

ข่าว & อัปเดต ดูเพิ่มเติม

Reload 🗙