หน้าหลัก / เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา

สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ

ThaiHealth Academy

...

สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ (ThaiHealth Academy)

หน่วยงานลักษณะพิเศษที่จัดตั้งโดย สสส. เพื่อมุ่งเน้นการวิเคราะห์ และดึงศักยภาพของบุคคล ให้เกิดการพัฒนาต่อยอดต่อไปได้ โดยไม่ใช่การให้ความรู้เท่านั้น แต่จะเสริมสร้างทัศนคติที่ดี สร้างแรงจูงใจ เพื่อการเรียนรู้พัฒนาไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด โดยสร้างการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ผ่านการออกแบบหลักสูตรพัฒนาฝึกอบรม 12 ขั้นตอน ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ละเอียดผ่านการกลั่นกรอง และออกแบบ อย่างเหมาะสมให้กับผู้เข้าอบรมหน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใต้การพัฒนาองค์ความรู้ของ สสส. ที่สั่งสมมากกว่า 20 ปี

...

ThaiHealth Academy

ได้ดำเนินงานในเรื่องการจัดอบรมทั้ง Online, On-site และ Hybrid หลักสูตรเหล่านี้ มุ่งหวังที่จะตอบโจทย์ผู้คนที่หลากหลาย มุ่งพัฒนาศักยภาพของคน ให้งอกงาม ขับเคลื่อนไปสู่องค์กรสุขภาวะ มุ่งหวังในการสร้างคนทำงานให้เกิดแรงบันดาลใจ เกิดการทำงานสร้างสุข สร้างการทำงานเพื่อการเติบโต เติมเต็มความสุขและสุขภาวะของคน ทำให้มีองค์กรความยั่งยืน และสามารถพัฒนาขึ้นไปได้

THA Solutions

...
...
...
...

องค์กรที่ ThaiHealth Academy พัฒนาศักยภาพ (In-House Training)

...
...

ชื่อและที่อยู่ออกใบกำกับภาษี

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สาขา 00001

สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ 979/117-120 ชั้น 34 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000005377

ThaiHealth Promotion FoundationBranch 00001

ThaiHealth Academy 979/117-120, 34th Floor, SM Tower, Phaholyothin Rd. Phayathai, Bangkok 10400 Taxpayer Identification No. 0994000005377
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded.