หน้าหลัก / เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา
...

สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ

เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนปัจจัยสังคมที่กำหนดสุขภาพที่ดีได้นั้น

จึงได้ถูกจัดตั้งขึ้นในวันที่ 10 เมษายน 2563 เป็นหน่วยงานลักษณะพิเศษ ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยจัดตั้งขึ้นตามระเบียบกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ว่าด้วยการจัดตั้งและการบริหารสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ.2563 มี วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคคลด้านการสร้างเสริมสุขภาพให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ด้วยค่านิยมและความมุ่งมั่นที่จะ พัฒนาขีดความสามารถ และ ยกระดับ ให้คนทุกคนเป็น นักสร้างเสริมสุขภาพมืออาชีพ ในทุกพื้นที่ในประเทศไทย

วิสัยทัศน์

“ เป็นสถาบันพัฒนาศักยภาพด้านการสร้างเสริมสุขภาวะที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ ”

...
...

พันธกิจ

พัฒนาหลักสูตร จัดฝึกอบรม จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต และให้คำปรึกษาภาคีเครือข่าย เพื่อยกระดับขีดความสามารถนักสร้างเสริมสุขภาพมืออาชีพ

ให้บริการวิชาการ พัฒนา วิจัย และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ

ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคคลด้านการสร้างเสริมสุขภาพ

ประสบการณ์

การเรียนรู้ด้านสุขภาวะ ที่สามารถ จุดประกาย กระตุ้น สาน และ เสริมพลัง ให้กับ กลุ่มบุคคล หน่วยงาน องค์กรภาคสังคม และภาคเอกชนตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับประชาชนทั่วไป จากประสบการณ์ของ สสส. กว่า 20 ปี หลายหมื่นโครงการด้านสุขภาวะและพื้นที่การเรียนรู้ที่ประสบความสำเร็จ ถูกนำมาถ่ายทอดพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสม กับทุกการเรียนรู้...ของทุกคน
...

หลักการที่ยึดถือ และต้นแบบในการพัฒนาองค์ความรู้

สมรรถนะที่จำเป็นในการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ

...

12 ขั้นตอน การออกแบบหลักสูตร

...
...
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded.