หน้าหลัก / ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
...

สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ

เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนปัจจัยสังคมที่กำหนดสุขภาพที่ดีได้นั้น

จึงได้ถูกจัดตั้งขึ้นในวันที่ 10 เมษายน 2563 เป็นหน่วยงานลักษณะพิเศษ ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยจัดตั้งขึ้นตามระเบียบกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ว่าด้วยการจัดตั้งและการบริหารสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ.2563 มี วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคคลด้านการสร้างเสริมสุขภาพให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ด้วยค่านิยมและความมุ่งมั่นที่จะ พัฒนาขีดความสามารถ และ ยกระดับ ให้คนทุกคนเป็น นักสร้างเสริมสุขภาพมืออาชีพ ในทุกพื้นที่ในประเทศไทย

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded.