หน้าหลัก / หลักสูตรอบรม / หลักสูตรสำหรับองค์กร
...

Organization

องค์กร

“กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรสุขภาวะ” (Transformation Strategies for Well-being Organization)

หลักสูตรของทางสถาบันทุกหลักสูตรมีส่วนผสมของการสร้างเสริมสุขภาพทั้ง 4 มิติ เสมอ เพียงแต่อาจมีจุดเน้นที่แตกต่างกันไป กระบวนการเรียนรู้ในทุกระยะ จะเริ่มจากการเข้าใจตนเอง การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน สู่การนำพาองค์กรที่ให้ทุกคนทำงานด้วยใจ กาย และใช้ศักยภาพอย่างมีประสิทธิภาพ

สร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม
(Building Collaborations & Networks)
สร้างทักษะและเครื่องมือใหม่ด้านสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดีของคนในองค์กร
(Building New Skillset & Toolset in health and well-being)
สร้างการปรับเปลี่ยน พร้อมเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรสุขภาวะ
(Leading change towards health and well-being organization)

สำหรับหน่วยงานภาครัฐ

การผลักดันนโยบายสาธารณะ (Policy Brief / Policy Advocacy)

หลักสูตรนี้เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐเข้าใจความสำคัญของนโยบายสาธารณะ พร้อมสามารถออกแบบแนวทางการผลักดัน เพื่อให้เกิดนโยบายสาธารณะระดับต่างๆ ในบริบทงานโครงการหรือแผนงานที่ดำเนินการ และสามารถจัดทำเอกสาร/สื่อเพื่อสื่อสารและการเสนอนโยบายต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานองค์กรภาคเอกชน

Organization Resilience

หลักสูตรนี้เป็นการประเมินความพร้อมองค์กรและการเติมเต็มความพร้อม (Organizational Readiness)บริหารความเสี่ยงด้วยการประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) การรับมือปรากฏการณ์ด้วยวิธีคิดเชิงระบบและการพัฒนาบุคลากรให้เป็นนักคิดเชิงระบบ (Systems Thinking and Systems Thinker) พร้อมการสื่อสารและรักษาความสัมพันธ์ในภาวะวิกฤตของคนในองค์กร เพื่อให้องค์กรเรียนรู้และสามารถใช้เครื่องมือในการประเมินความพร้อมของตนเองและสามารถปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและอยู่รอดได้ในภาวะวิกฤตได้

Communication across generations การสื่อสารเพื่อความเข้าใจ รองรับ Gen ใหม่ เข้าใจ Gen เก่า

องค์กรในปัจจุบันมีบุคลลากรหลายเจเนอเรชั่น การสื่อสารและทำงานร่วมกันเป็นความท้าทาย ทั้งความต่างในแง่ทัศนคติ และวิธีการทำงาน หลักสูตรนี้ผู้เรียนจะเข้าใจวิธีการการสื่อสารระหว่างบุคคลในองค์กรทุที่มีความแต่งต่างระหว่างเจเนอเรชั่น เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรในองค์กร ทำให้เกิดความร่วมมือและการประสานงานในการทำงานที่ดี และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กร

Thriving & Enchanted Organization ถอดรหัสองค์กรแห่งการเรียนรู้

หลักสูตรนี้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้สภาวะของการเป็นผู้นำองค์กร (Leadership) สร้างการเรียนรู้ร่วมกันของคนในองค์กร (Team Learning) ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์และทักษะร่วมกัน และสร้างทัศนคติต่อบุคลากรให้มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดเวลา เพื่อขยายศักยภาพของบุคลากรและองค์กร อีกทั้งให้องค์กรสามารถสร้างแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) และสามารถสร้างเป็นฐานความรู้ที่เข้มแข็ง (Core Competence) ขององค์กร สร้างความพร้อมให้องค์กรเท่าทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันทั้งในปัจุบันและอนาคต ครอบคลุม 5 ทักษะ

  • บุคลากรล้ำค่า (Personal mastery)
  • มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Building shared vision)
  • มีแบบแผนความคิดร่วม (Mental models)
  • เรียนรู้เป็นทีม (Team learning)
  • การคิดอย่างเป็นระบบ (Systems thinking)
CEEO Chief Employee Experience Officer

หลักสูตรนี้เพื่อพัฒนาแนวคิดการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้บุคลากร (Employee Experience = EX) พร้อมการออกแบบประสบการณ์การทำงานผ่านกระบวนการ 3Ex2 Experience, Empathy, Ethic และ Enter, Engagement, Exit และการติดตามประเมินผล โดยมุ่งเน้นให้องค์กรสามารถพัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนงานกำลังคนอย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ (HRH Strategy and Organization) และสามารถบริหารกำลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดึงดูดและธำรงรักษากำลังคนคุณภาพ (HRH Management)

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded.